ยินดีต้อนรับสู่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

กิจกรรมประจำเดือน
ด้วยงานกิจกรรม ฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "เฉลิมพระเกียรติ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 07.30 – 17.30 น.
ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและรายงานตัว.
เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังอาคารรัฐบุรุษ.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายราชสดุดี ตามลำดับดังนี้ - ประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ - ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี - เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสดุดีมหาราชา - พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ - ตักบาตรอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 5 รูป) .
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ.
เวลา ๐๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “เปิดใจใส่ธรรม มารยาทไทย 5 อ่อน” .
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. “เพลินกายใจด้วยนันทนาการ เกมคุณธรรม” .
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธี ปิด.
หมายเหตุ: - เวลา 10.00-10.10 น. และ เวลา 14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม - กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรม 2 ธ.ค.53

ด้วยงานกิจกรรม ฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "เฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 07.30 – 17.30 น. ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

กำหนดการ

เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและรายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังอาคารรัฐบุรุษ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายราชสดุดี ตามลำดับดังนี้
- ประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี
- เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสดุดีมหาราชา
- พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์
- ตักบาตรอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 5 รูป)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
เวลา ๐๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “เปิดใจใส่ธรรม มารยาทไทย 5 อ่อน”
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. “เพลินกายใจด้วยนันทนาการ เกมคุณธรรม”
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธี ปิด

หมายเหตุ: - เวลา 10.00-10.10 น. และ เวลา 14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


หมายเหตุ การแต่งกาย - ข้าราชการเสื้อสีชมพู
- นักเรียน นักศึกษา เสื้อทีม(ปวช.สีฟ้า,ปวส.สีเทา)

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันปิยมหาราช

เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
งานกิจกรรม ฯ เรียนเชิญบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 – 08.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม

http://www.lib.ru.ac.th/journal/oct/oct23_ck_index.html